Η εταιρεία 
 Επιστημονικές
Εκδηλώσεις ΕΕΜΜΟ 
 Ιατρική Εκπαίδευση 
 Πληροφορίες
για ασθενείς 
 On line
περιοδικά 


Καταστατικό


Εισαγωγή χρήστη
Remember me on this computer
  Forgot your password?
  Register


Εγγραφή στο ενημερωτικό της εταιρίας
Modify subscription
(συμπληρώστε το email σας)Home / About Us

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
“ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ”

Άρθρο 1

Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε την επωνυµία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ” και για τις σχέσεις µε την αλλοδαπή “HELLENIC SOCIETY FOR THE STUDY OF BONE METABOLISM” µε έδρα την πόλη της Αθήνας.

Άρθρο 2

Σκοπός της εταιρείας είναι η προαγωγή της έρευνας, της διάδοσης και της κλινικής εφαρµογής των γνώσεων που σχετίζονται µε τη φυσιολογία και παθολογία του µεταβολισµού των οστών, καθώς και των ιστών που υφίστανται αποτιτάνωση.

Άρθρο 3

Μέσα για την επιτυχία του σκοπού της εταιρείας είναι κυρίως η οργάνωση επιστηµονικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, όπως συνέδρια, βιβλιοθήκες, διαλέξεις, µαθήµατα, η έκδοση επιστηµονικού περιοδικού σχετικού µε τους σκοπούς της εταιρείας, εκδόσεις, η οργάνωση οµάδων και επιτροπών έρευνας, η συµµετοχή των µελών σε τέτοιου είδους οµάδες ή επιτροπές, η συνεργασία µε παρόµοια σωµατεία, οργανώσεις, ιδρύµατα, κρατικές υπηρεσίες της ηµεδαπής και της αλλοδαπής, και η ενηµέρωση κρατικών και επιστηµονικών φορέων και γενικότερα της κοινής γνώµης πάνω σε θέµατα έρευνας, πρόληψης και θεραπείας των µεταβολικών νοσηµάτων των οστών.

Άρθρο 4

Τα µέλη της εταιρείας διακρίνονται σε τακτικά, αντεπιστέλλοντα, έκτακτα, επικουρικά και επίτιµα. Τακτικά και έκτακτα µέλη είναι µόνο τα κατοικούντα στην Ελλάδα. Αντεπιστέλλοντα είναι µόνο τα κατοικούντα στο Εξωτερικό. Έκτακτα είναι τα νέα µέλη του σωµατείου. Τακτικά και αντεπιστέλλοντα µέλη γίνονται µόνο πτυχιούχοι ηµεδαπών ή αναγνωρισµένων αλλοδαπών πανεπιστηµίων µε αποδεδειγµένη συµβολή στο αντικείµενο της εταιρείας. Έκτακτα µέλη µπορεί να γίνουν επίσης πτυχιούχοι ηµεδαπών και αναγνωρισµένων αλλοδαπών πανεπιστηµίων που ενδιαφέρονται για τους σκοπούς του σωµατείου, άσχετα εάν έχουν αποδειγµένη συµβολή στο αντικείµενο της εταιρείας. Επικουρικά µέλη µπορούν να γίνουν όσοι αποδειγµένα ενδιαφέρονται για τους σκοπούς της εταιρείας. Επίτιµα µέλη µπορούν να γίνουν ηµεδαποί ή αλλοδαποί επιστήµονες, οι οποίοι διακρίνονται ιδιαίτερα για τη γενικότερη συµβολή τους στους σκοπούς της εταιρείας.

Άρθρο 5

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ

Η είσοδος στην εταιρεία των τακτικών και εκτάκτων µελών γίνεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µε πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µετά αίτησή τους που υποστηρίζεται από δύο τουλάχιστον τακτικά µέλη του σωµατείου και κατατίθεται ένα τουλάχιστον µήνα πριν από τη Γενική Συνέλευση. Όλα τα νέα µέλη γίνονται έκτακτα για δύο τουλάχιστον χρόνια, µετά δε την παρέλευση του διαστήµατος αυτού µετά από αίτησή τους το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την ανακήρυξή τους ως τακτικών µελών. Η εκλογή των επιτίµων µελών γίνεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µετά από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Άρθρο 6

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Τα µέλη της εταιρείας έχουν όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το νόµο και το καταστατικό. Τα τακτικά, τα αντεπιστέλλοντα και τα έκτακτα µέλη είναι υποχρεωµένα να καταβάλουν αρχικά δικαίωµα εγγραφής και τακτική ετήσια χρηµατική εισφορά που καθορίζεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα αντεπιστέλλοντα, τα έκτακτα και τα επικουρικά µέλη έχουν τα ίδια όπως και τα τακτικά, δικαιώµατα και υποχρεώσεις εκτός από το δικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται. Τα επίτιµα µέλη δεν έχουν δικαιώµατα να εκλέγουν και να εκλέγονται και δεν υποχρεούνται σε καταβολή εγγραφής ή συνδροµής.

Άρθρο 7

Τακτικά και έκτακτα µέλη της εταιρείας διαγράφονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µετά από δικαιολογηµένη πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η οποία αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών εάν:
α) Καθυστερούν την ετήσια εισφορά για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από δύο (2) χρόνια,
β) ∆εν δείχνουν ενδιαφέρον για την επιτυχία των σκοπών της εταιρείας ή δεν συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του καταστατικού ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης,
γ) Συµπεριφέρονται γενικά µε τρόπο που δεν συµβιβάζεται µε την ιδιότητά τους σαν επιστήµονες και µέλη της εταιρείας,
δ) Ζητήσουν µε έγγραφη αίτηση την διαγραφή τους.

Άρθρο 8

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  1. Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισµού των Οστών διοργανώνει Ετήσιο Συνέδριο κατά προτίµηση κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαπενθηµέρου του ∆εκεµβρίου.
  2. Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισµού των Οστών εκδίδει τακτικά επιστηµονικό περιοδικό µε την επωνυµία «ΟΣΤΟΥΝ». Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναθέτει τη διεύθυνση του περιοδικού σε µέλος του σωµατείου για χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών. Το περιοδικό «ΟΣΤΟΥΝ» έχει κανονισµό εσωτερικής λειτουργίας, εγκεκριµµένο από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Ο ∆ιευθυντής Σύνταξης του περιοδικού «ΟΣΤΟΥΝ» υποχρεούται να υποβάλει απολογισµό για τις δραστηριότητες του περιοδικού ανά εξάµηνο στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωµατείου.
  3. Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισµού των Οστών προκηρύσσει υποτροφίες για τα µέλη της, µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εφόσον έχει τις οικονοµικές δυνατότητες για τις προκηρύξεις αυτές.

Άρθρο 9

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Οι πόροι του Σωµατείου προέρχονται:

  1. Από το δικαίωµα εγγραφής των µελών,
  2. Από τις τακτικές ετήσιες εισφορές των µελών,
  3. Από έκτακτες εισφορές τους,
  4. Από δωρεές, κληροδοτήµατα και κληροδοσίες,
  5. Από τα έσοδα των ετήσιων συνεδρίων της εταιρείας ή άλλων επισήµων σεµιναρίων,
  6. Από την έκδοση του επιστηµονικού περιοδικού «ΟΣΤΟΥΝ».

Άρθρο 10

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η εταιρεία διοικείται από επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο που εκλέγεται από τα τακτικά µέλη της εταιρείας µε µυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση µε σχετική πλειοψηφία. Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι διετής. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται µέσα σε δεκαπέντε µέρες µετά την εκλογή του και µε πρόσκληση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο οποίος για την πρώτη περίοδο εκλέγεται µε τον αντιπρόεδρο από τη γενική συνέλευση. Τις επόµενες περιόδους πρόεδρος αναλαµβάνει ο προηγούµενος αντιπρόεδρος, ο οποίος εκλέγεται από τη γενική συνέλευση µε απόλυτη πλειοψηφία. Οι υποψήφιοι για τη θέση του αντιπροέδρου πρέπει να υποβάλλουν υποψηφιότητα στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύο (2) τουλάχιστον µήνες πριν από τη γενική συνέλευση. ∆εν επιτρέπεται η επανεκλογή του ίδιου προσώπου ως προέδρου πριν παρέλθουν τουλάχιστον δύο (2) περίοδοι/θητείες. Στην πρώτη συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγει τον Γραµµατέα και τον Ταµία του µε µυστική ψηφοφορία. Κανένας δεν επιτρέπεται να ψηφίζει µε αντιπρόσωπό του τόσο στη γενική συνέλευση, όσο και στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναλαµβάνει τα καθήκοντά του την 1η Ιανουαρίου του επόµενου έτους και παραλαµβάνει µε πρωτόκολλο από το απερχόµενο ∆ιοικητικό Συµβούλιο την περιουσία της εταιρείας. Μέχρις ότου αναλάβει την διοίκηση το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο υπεύθυνο για τις υποθέσεις της εταιρείας είναι το παλαιό.

Άρθρο 11

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον µία φορά κάθε δίµηνο και µετά από πρόσκληση του προέδρου του. Ο πρόεδρος είναι υποχρεωµένος να καλέσει ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε συνεδρίαση και µάλιστα µέσα σε πέντε µέρες, εάν το ζητήσουν τρία (3) τουλάχιστον µέλη του µε αίτηση, στην οποία θα αναφέρουν τα θέµατα για τα οποία ζητούν τη σύγκληση. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διοικεί υπεύθυνα το σωµατείο και σύµφωνα µε τους νόµους και το καταστατικό, συγκροτεί από µέλη της εταιρείας επιτροπές και ορίζει τα µέλη τους για µελέτη πάνω σε ειδικά θέµατα και υποβολή προτάσεων για λήψη αποφάσεων και αποφασίζει για όλες γενικά τις υποθέσεις του σωµατείου και των µελών του, εκτός από εκείνες για τις οποίες είναι αρµόδια µόνο η γενική συνέλευση.

Άρθρο 12

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον µέλη του. Σε περίπτωση µη απαρτίας το ∆ιοικητικό Συµβούλιο γίνεται µετά από επτά (7) ηµέρες, δηλαδή την ίδια ηµέρα και ώρα και στον ίδιο χώρο. Εάν µετά από δύο (2) συνεχείς προσκλήσεις συγκλήσεως του ∆.Σ δεν επιτυγχάνεται απαρτία το ∆.Σ συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και παίρνει απόφαση για έκτακτη γενική συνέλευση, εφόσον τα παρόντα µέλη είναι τουλάχιστον τρία (3). Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε απόφασή του µπορεί να αντικαταστήσει µέλος του που θα απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις. Η αντικατάσταση αυτή όπως και µέλους που απεβίωσε ή παραιτήθηκε γίνεται από αναπληρωµατικά µέλη σύµφωνα µε τη σειρά που έχουν. Σε περίπτωση µη ύπαρξης εκλεγµένων αναπληρωµατικών µελών τα νέα µέλη εκλέγονται από τη γενική συνέλευση. Οι αποφάσεις στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας λογίζεται ως διπλή η ψήφος του προέδρου.

Άρθρο 13

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ

Το σωµατείο εκπροσωπεί σε όλες τις σχέσεις του µε το δηµόσιο και µε κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Όταν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί µε απόφασή του να αναθέσει την εκπροσώπηση του σωµατείου για συγκεκριµένη υπόθεση και σε άλλο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση που αποχωρήσουν ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επιλέγει νέον αφού προηγούµενα θα έχει συµπληρωθεί η κενή θέση από αναπληρωµατικό µέλος που έχει σειρά. Ο πρόεδρος καλεί σε συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τη γενική συνέλευση και υπογράφει µε το γραµµατέα όλα τα έγγραφα του σωµατείου, εκτός από τα χρηµατικά εντάλµατα που υπογράφουν ο πρόεδρος και ο ταµίας.

Άρθρο 14

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γραµµατέας διευθύνει το γραφείο και εποπτεύει τους υπαλλήλους του σωµατείου, είναι υπεύθυνος για τα αρχεία και τη σφραγίδα του σωµατείου, ενεργεί την αλληλογραφία του σωµατείου. Συντάσσει και υπογράφει µε τον πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά τα έγγραφα του σωµατείου.

Άρθρο 15

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

Ο Ταµίας φροντίζει και είναι υπεύθυνος για τη χρηµατική περιουσία του σωµατείου, διενεργεί εισπράξεις και πληρωµές, τηρεί βιβλίο εισπράξεων και πληρωµών και απογραφής των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Ποσά πάνω από διακόσιες χιλιάδες δραχµές (200.000) ή ποσά που µπορεί να ορίσει το διοικητικό συµβούλιο µε απόφασή του ο ταµίας είναι υποχρεωµένος να τα καταθέσει σε τράπεζα. Για την ανάληψη χρηµάτων από την τράπεζα είναι απαραίτητες η υπογραφή του προέδρου ή του αναπληρωτή του και του ταµία.

Άρθρο 16

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η γενική συνέλευση των µελών του σωµατείου συνέρχεται τακτικά µία φορά το χρόνο κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου της εταιρείας, σε περίπτωση δε µη διεξαγωγής συνεδρίου η γενική συνέλευση συνέρχεται το µήνα ∆εκέµβριο. Έκτακτα η γενική συνέλευση συνέρχεται όταν υπάρχει ανάγκη µετά από απόφαση του διοικητικού συµβουλίου ή όταν το ζητήσει µε έγγραφη αίτησή του το ¼ τουλάχιστον των τακτικών µελών που έχουν εκπληρώσει όλες τις χρηµατικές τους υποχρεώσεις. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρουν και τα θέµατα που θέλουν να συζητηθούν. Η πρόσκληση για τη γενική συνέλευση γίνεται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν τη συνεδρίαση µε ατοµικές προσκλήσεις που στέλνονται µε επιστολή στη διεύθυνση που το κάθε µέλος έχει δηλώσει, στην πρόσκληση δε πρέπει να αναφέρονται και τα θέµατα που πρόκειται να συζητηθούν. Η γενική συνέλευση των µελών είναι το κυρίαρχο και ανώτατο όργανο του σωµατείου, η οποία έχει τον τελικό λόγο για κάθε ζήτηµα και ειδικότερα:
α) εκλέγει κάθε δύο χρόνια τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και της ελεγκτικής επιτροπής,
β) ελέγχει το διοικητικό συµβούλιο και την ελεγκτική επιτροπή,
γ) εγκρίνει ή όχι τον απολογισµό των εργασιών του διοικητικού συµβουλίου και τον ισολογισµό εσόδων και εξόδων αφού πρώτα ακούσει την έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής,
δ) εγκρίνει την εισδοχή νέων µελών στο σωµατείο,
ε) τροποποιεί το καταστατικό και αποφασίζει τη διάλυση του σωµατείου,
στ) καθορίζει το ύψος των τακτικών ετήσιων συνδροµών, τις έκτακτες εισφορές και το ύψος του δικαιώµατος εγγραφής,
ζ) εκλέγει από τα µέλη του σωµατείου τον πρόεδρο και τον γραµµατέα της γενικής συνέλευσης, οι οποίοι διευθύνουν τις εργασίες της, εκλέγει τριµελή εφορευτική επιτροπή µε δύο αναπληρωµατικά µέλη, για την εκλογή του διοικητικού συµβουλίου και της ελεγκτικής επιτροπής και η) αποφασίζει για κάθε άλλο θέµα που θα τεθεί σε αυτήν.

Άρθρο 17

Η γενική συνέλευση έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ½ τουλάχιστον των τακτικών µελών που έχουν εκπληρώσει τις χρηµατικές τους υποχρεώσεις. Εάν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη γενική συνέλευση, τότε συγκαλείται νέα για την ίδια ώρα της επόµενης ηµέρας στον ίδιο χώρο και µε τα ίδια θέµατα στην ηµερήσια διάταξη, στην περίπτωση δε αυτή υπάρχει απαρτία όσα µέλη και να είναι παρόντα. Πριν από τη συζήτηση οποιουδήποτε θέµατος τα µέλη εκλέγουν τον πρόεδρο και τον γραµµατέα της γενικής συνέλευσης, οι οποίοι δεν πρέπει να είναι υποψήφιοι για το διοικητικό συµβούλιο και την ελεγκτική επιτροπή. Οι αποφάσεις στη γενική συνέλευση παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών που είναι παρόντα εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο νόµο.

Άρθρο 18

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Τριµελής ελεγκτική επιτροπή από τακτικά µέλη έχει την εποπτεία και τον έλεγχο της διαχείρισης του διοικητικού συµβουλίου. Η επιτροπή αυτή εκλέγεται µε απόφαση της γενικής συνέλευσης την ίδια µέρα που εκλέγεται και το διοικητικό συµβούλιο και η θητεία της είναι διετής. Κατά την πρώτη συνεδρίασή της η ελεγκτική επιτροπή εκλέγει τον πρόεδρό της ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της γενικά. Για την επιτυχία του έργου της δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του σωµατείου και να ζητεί να δει το περιεχόµενο του ταµείου. Το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να της παρέχει όλες τις ευκολίες για να εκτελέσει µε επιτυχία το έργο της. Η ελεγκτική επιτροπή εκτός από την εποπτεία και τον έλεγχο ετοιµάζει και παρουσιάζει στη γενική συνέλευση την έκθεσή της για τη διαχείριση του διοικητικού συµβουλίου. Η έκθεση ελέγχου υπογράφεται από τα µέλη της ελεγκτικής επιτροπής και καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 19

Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και της ελεγκτικής επιτροπής παύονται µε απόφαση της γενικής συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης για όσους λόγους µπορεί να αποβληθεί και κάθε µέλος του σωµατείου.

Άρθρο 20

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Για την τροποποίηση του καταστατικού του σωµατείου αποφασίζει η γενική συνέλευση µε απαρτία 2/3 των ταµειακά εντάξει µελών και πλειοψηφία ¾ αυτών. Το σωµατείο διαλύεται εάν τα µέλη του µειωθούν σε λιγότερα από δέκα (10) όπως και όταν υπάρχει λόγος που ορίζεται στον Α.Κ και τους σχετικους νόµους. Για τη διάλυση του σωµατείου µε απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να είναι παρόντα τα 2/3 του συνόλου των τακτικών µελών που έχουν τακτοποιήσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις, η απόφαση δε λαµβάνεται µε πλειοψηφία ¾ του αριθµού των µελών που είναι παρόντα. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση καθορίζει κατά την κρίση της τη διάθεση της περιουσίας του σωµατείου.

Άρθρο 21

ΣΦΡΑΓΙ∆Α

Το σωµατείο έχει δική του κυκλική σφραγίδα η οποία στην περιφέρεια κυκλικά έχει την επωνυµία, τα αρχικά και το έτος ίδρυσης του σωµατείου και στη µέση πλάγια απεικόνιση της σπονδυλικής στήλης.

Άρθρο 22

Το καταστατικό αυτό αναθεωρηµένο και αποτελούµενο από είκοσι δύο (22) άρθρα διαβάστηκε και εγκρίθηκε άρθρο προς άρθρο και στο σύνολό του από τα µέλη της εταιρείας.

INTEROPTICS S.A.
Powered by INTEROPTICS S.A.
Copyright © 2011
ΕΕΜΜΟ
Διεύθυνση: Θράκης 2, 151 24, Μαρούσι, Τηλ/Fax: 210 6128606, e-mail: eemmo@otenet.gr